Nạp Thẻ

Mệnh Giá 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Silk (Chưa tính KM) 50 100 250 500 1050 2650


Khi nhấn vào nút nạp thẻ đừng nóng vội F5 nhé quý bằng hữu